Nyeste websiteaktivitet

14. nov. 2019 22.53 Thomas Boberg Nielsen redigerede 1603-1608 - 18. november 2019
14. nov. 2019 22.46 Thomas Boberg Nielsen oprettede 1603-1608 - 18. november 2019
14. nov. 2019 22.46 Thomas Boberg Nielsen redigerede 7.3. TIB-S kombinationer::
6. nov. 2019 22.31 Thomas Boberg Nielsen redigerede 1597-1602 - 11. november 2019
6. nov. 2019 22.27 Thomas Boberg Nielsen oprettede 1597-1602 - 11. november 2019
6. nov. 2019 22.18 Thomas Boberg Nielsen redigerede 7.3. TIB-S kombinationer::
30. okt. 2019 02.19 Thomas Boberg Nielsen redigerede 1596-1596 - 4. november 2019
30. okt. 2019 02.17 Thomas Boberg Nielsen oprettede 1596-1596 - 4. november 2019
30. okt. 2019 02.16 Thomas Boberg Nielsen redigerede 7.3. TIB-S kombinationer::
24. okt. 2019 10.08 Thomas Boberg Nielsen redigerede 1595-1595 - 27. oktober 2019
24. okt. 2019 10.05 Thomas Boberg Nielsen oprettede 1595-1595 - 27. oktober 2019
24. okt. 2019 09.37 Thomas Boberg Nielsen redigerede 7.3. TIB-S kombinationer::
22. okt. 2019 09.50 Thomas Boberg Nielsen redigerede 1593-1594 - 26. oktober 2019
22. okt. 2019 09.47 Thomas Boberg Nielsen redigerede 1591-1592 - 25. oktober 2019
22. okt. 2019 09.44 Thomas Boberg Nielsen redigerede 1593-1594 - 26. oktober 2019
22. okt. 2019 09.44 Thomas Boberg Nielsen oprettede 1593-1594 - 26. oktober 2019
22. okt. 2019 09.43 Thomas Boberg Nielsen redigerede 1591-1592 - 25. oktober 2019
22. okt. 2019 09.43 Thomas Boberg Nielsen oprettede 1591-1592 - 25. oktober 2019
22. okt. 2019 09.13 Thomas Boberg Nielsen redigerede 7.3. TIB-S kombinationer::
15. okt. 2019 08.44 Thomas Boberg Nielsen redigerede 1582-1590 - 15. oktober 2019
15. okt. 2019 08.35 Thomas Boberg Nielsen oprettede 1582-1590 - 15. oktober 2019
15. okt. 2019 08.28 Thomas Boberg Nielsen redigerede 7.3. TIB-S kombinationer::
15. okt. 2019 08.22 Thomas Boberg Nielsen redigerede 7.3. TIB-S kombinationer::
4. okt. 2019 00.55 Thomas Boberg Nielsen redigerede 1580-1581 - 7. oktober 2019
4. okt. 2019 00.52 Thomas Boberg Nielsen oprettede 1580-1581 - 7. oktober 2019

ældre | nyere